O firmie

Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP

Misja:

Kształtowanie otoczenia zewnętrznego, naturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz przepisów BHP poprzez świadczenie usług wibroakustycznych, wulkanizacyjnych i budowlanych.

Dbając o utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyznaczamy do realizacji cele:

 • ukierunkowanie na identyfikację i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań klienta oraz stron zainteresowanych,
 • stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie stosowanych rozwiązań, kompleksowości, terminowości i solidności ich wykonania,
 • zatrudnianie kompetentnych pracowników, systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji oraz szerzenie wśród załogi wiedzy z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp,
 • stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku i optymalizacja zużycia surowców, energii i wody,
 • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i ściekami,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • redukcja odpadów stałych, ciekłych i gazowych, powstających w trakcie procesów produkcyjnych i usługowych,
 • postępowanie wg zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają w swoim otoczeniu za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym,
 • systematyczne identyfikowanie zagrożeń, analizowanie ich i podejmowanie niezbędnych działań zapobiegawczych,
 • podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków dotyczących bhp poprzez: szkolenia w dziedzinie bhp, informowanie o możliwych zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, prowadzenie konsultacji spraw dotyczących bhp.

Energopiast sp. z o.o., siedziba: ul. Polna 12, 55-011 Siechnice, Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 0000055135, NIP 897-001-20-83, kapitał zakładowy: 410 000 zł.

Zarząd firmy

Marek Luberda – Prezes Zarządu

Bartosz Konarski – Wiceprezes Zarządu

Schemat organizacyjny

Przynależność do organizacji i współpraca naukowo-techniczna

Dbając o rozwój przedsiębiorstwa Zarząd podejmuje działania pozwalające na stałe wzmacnianie pozycji rynkowej, rozwój kadry technicznej oraz doskonalenie marki. Jednym ze sposobów na stałe doskonalenie swoich wyrobów jest współpraca z odpowiednimi jednostkami naukowymi, m.in.:

 • Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie – Katedrą Mechaniki i i Wibroakustyki
 • Insytutem Techniki Cieplnej w Łodzi
 • Politechniką Wrocławską – Instytutem Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
 • Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.

Współpraca obejmuje wymianę myśli technicznej, poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarach minimalizacji zagrożeń wibroakustycznych (w zakresie projektowania i wykonastwa), realizację prac naukowo – badawczych oraz doskonalenie kadr (umożliwienie praktyk studenckich, udostępnienie bazy warsztatowej do opracowań prac naukowych).